Partneři ČSOS

Pokyny

závodů INOV-8 CUP žebříčku A, žebříčku B – Čechy západ
závodů Českého poháru veteránů
závodů Rankingu s koeficientem 1.06
veřejných závodů

————————————————————————————————————-

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Český svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Sportovní klub Praga, z. s.

DATUM
5. – 6. května 2018

CENTRUM
Lštěň, 1 km JV od Hostomic, louka východně od obce, GPS: 49.8154061N, 14.0716511E, v místě je dostatek prostoru pro postavení klubových stanů

PŘÍJEZD – PARKOVÁNÍ
věnujte prosím velkou pozornost plánkům v příloze, kde je zakresleno vše podstatné
– autem: věnujte prosím velkou pozornost plánkům v příloze, kde je zakresleno vše podstatné. Ve směru od Dobříše není možné ze silnice II/114 odbočit doleva přímo k parkovišti, ale je nutné jet cca 1,5 km směrem do Hostomic, odbočit doleva až zde a přijet k parkovišti přes obec Lštěň. Z ostatních směrů je příjezd možný taktéž pouze přes obec Lštěň a nikoliv najíždět na parkoviště rovnou ze silnice II/114
– autobusem: autobusy vyloží pasažery na silnici vedoucí z obce Lštěň (vyznačeno v plánku) a pokračují zaparkovat na dolní část náměstí v Hostomicích, podrobné informace vám sdělí pořadatel.

PARKOVÁNÍ
Na louce za poplatek 50 Kč/auto/víkend. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.
Pro cestu do centra závodů použijte výhradně okraj louky vyznačený v plánku. Zbylá část louky je zakázaným prostorem.

DRUH ZÁVODU
sobota 5.5. krátká trať
neděle 6.5. klasická trať

PREZENTACE
sobota 5.5. 10.00-13.00, v centru závodů
neděle 6.5. 8.30-10.30, v centru závodů

VZDÁLENOSTI
parkoviště – centrum 500 – 700 m
centrum – modrý start sobota 1600 m, převýšení 145 m
centrum – červený start sobota 600 m, převýšení 20 m
centrum – modrý start neděle 2300 m, převýšení 95 m
centrum – červený start neděle 650 m, převýšení 50 m
centrum – cíl 0 m
parkoviště – ubytování 16 km

STARTOVNÍ ČÍSLA
Závodníci kategorií D16A, D18A, D20A, H16A, H18A a H20A běží se startovními čísly, která si vyzvednou samoobslužně na startu. Závodníci jsou povinni si upevnit startovní číslo viditelně na hruď.

GPS
Po oba dny poběží vybraní závodníci kategorií D18A, D20A, H18A a H20A ve vestách s GPS jednotkami, které jim budou vydány pořadatelem na startu. Vybrané závodníky žádáme o dostavení se na start alespoň v desetiminutovém předstihu. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na webu závodu ve čtvrtek 3. 5., dále bude vyvěšen na centru závodů a na startu. S GPS jednotkou je zakázáno jakkoliv manipulovat, aby nedošlo k jejímu vypnutí. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli.

START 00
sobota 5. 5. 12.00, intervalový
neděle 6. 5. 9.30, intervalový
Pozor! Po oba dny jsou dva starty. Cesta na start bude značena fáborky odpovídající barvy v kombinaci s bílou.
Sobota:
Modrý start – DH16-DH60, TD, TK
Červený start – DH10L, DH10, DH12, DH14B, DH65B, DH70B, DH75B, H80B, HDR, P
Neděle:
Modrý start – DH16-DH21, D70B, D75B, H80B
Červený start – DH10L, DH10, DH12, DH14B, DH35B, DH40B, DH45B, DH50B, DH55B, DH60B, DH65B, H70B, H75B, TD, TK, HDR, P
Závodníci kategorií DH10L, HDR a P mohou po oba dny startovat libovolně mezi startovním časem 0 a 150. Ve startovních listinách mají tyto kategorie uveden startovní čas 0. Na startu pro ně bude zřízen zvláštní koridor.
Trasa kategorie DH10L bude značena červenobílými fábory (mlíkem).

TERÉN
Převážně smrkový, místy vysoký bukový les. Velká vertikální členitost. V prostoru se nachází několik typů terénu. Od oblastí plných negativních tvarů, které vznikly během těžby, přes podmáčená údolí, kamenité svahy s kameny a srázky, až po zcela čistý les s terénními zlomy. Dobrá průběžnost, bez sezónního podrostu. Středně hustá síť komunikací.

MAPY
sobota 5. 5. – 1:10 000, E=5m, rozměr A4
neděle 6. 5. – 1:15 000 (pro kategorie DH16-DH21), E=5 m, rozměr 300×248 mm
1:10 000 (pro kategorie DH10L, DH10, DH12, HDR, D70B, D75B a H80B), E=5 m, rozměr A4
1:10 000 (pro ostatní kategorie), E=5 m, rozměr 320×380 mm, mapový klíč: ISOM 2017, stav duben 2018, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny,
hl. kartograf: Jan Drbal, ostatní mapaři: Petr Matula, Zdeněk Sokolář.
Mapy se po oba dny odevzdávají v cíli, výdej map v neděli ve 13.00 v prostoru cíle.
Zvláštní mapové značky:
zelený křížek: vývrat
černý křížek: umělý objekt

SYSTÉM RAŽENÍ
Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent v kontaktním režimu. Závodníci s vlastním SI-čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo uvedené ve startovní listině a případnou změnu nahlásí neprodleně na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce zapůjčení čipu, obdrží čip při prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při vyčítání. Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky na cílové čáře, vyčítací jednotka bude umístěna bezprostředně za cílovým prostorem. V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly.

POPISY KONTROL
Ve formě piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů. Po oba dny odpovídá barva popisů kontrol barvě Vašeho startu!

OBČERSTVENÍ
Po oba dny v cíli a při nedělním závodě na občerstvovacích stanicích zakreslených v mapě, či popisech kelímkem. Na občerstvovacích stanicích v lese bude k dispozici pitná voda a ionťák, v cíli voda a voda se šťávou.

ZAKÁZANÉ PROSTORY
Vyjma doby od vašeho startovního času startu do oražení cílové jednotky je celý prostor závodu zakázaným prostorem! Prostorem závodu je i veškerý les okolo cesty na start, v lese neopouštějte vyznačenou cestu na start (to je jediná povolená cesta, kudy se můžete pohybovat). Při nedodržení zákazu vstupu do závodního prostoru se vystavujete riziku diskvalifikace. Při pobytu v lese je nutné dodržovat lesní zákon – zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě osázených ploch, …
Navštívit rozhlednu na Studeném vrchu je pro závodníky možné až v neděli od 13.00, v prostoru bude nicméně stále dobíhat závod, dbejte pravidel fair-play!

POVINNÉ ÚSEKY
start – začátek orientace
sběrná kontrola – cíl
Povinné úseky budou vyznačeny koridory, případně fábory.

ČASOVÝ LIMIT
sobota – 90 min, uzávěrka cíle 16.30
neděle – 180 min, uzávěrka cíle 16.00

PRVNÍ POMOC
Základní ošetření a ošetření drobných poranění bude poskytnuto v cíli, případná další zdravotní péče v nemocnici v Hořovicích nebo Příbrami.

WC
Na shromaždišti budou k dispozici toaletní buňky a pisoáry TOITOI.
Dále budou toaletní buňky TOITOI k dispozici cestou na sobotní a nedělní modrý start. Dejte jim přednost před znečišťováním lesa!

MYTÍ
V centru závodů bude k dispozici zásobník s vodou a lavory. Jedná se pouze o užitkovou vodu z hasičské nádrže – nepít!

VÝSLEDKY
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné budou k dispozici na Internetu.
Firma RACOM bude zajišťovat on-line přenos mezičasů z radiokontrol, o kterých budou účastníky závodu informovat komentátoři v centru závodu.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
předpokládaný čas vyhlášení v sobotu od 16.00, v neděli od 15.00.
Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v kategoriích: DH16A, DH18A, DH20A, DH21A, DH14B, DH12, DH10 a dále vítězové kategorií: DH16B, DH18B, DH20B, DH21B, DH21C, DH35B, DH40B, DH45B, DH50B, DH55B, DH60B, DH65B, DH70B, DH75B a H80B. Vyhlášení proběhne v uvedeném pořadí kategorií. Všichni závodníci kategorií DH10L, DH10 a HDR obdrží drobnou sladkou odměnu. Kategorie P a T se nevyhlašují. Vyhlášení závodníci budou odměněni cenami a diplomy.

DĚTSKÝ KOUTEK
V centru závodů. Odkládejte děti pouze na nezbytně nutnou dobu.

INFORMACE
http://www.sk-praga.cz/zavody/za2018/ – web závodů
Pavel Procházka, mobil +420 604 188 855, pavel.prochazka38@seznam.cz

PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2018.

PROTESTY
Písemně s vkladem 400 Kč do rukou hlavního rozhodčího. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu:
sobotní závody – Ondřej Sysel, Letohradská 38, 170 00 Praha 7
nedělní závody – Jan Procházka, Sadová 1170, 252 29 Dobřichovice

JURY
Luděk Bartoš (MLA), Aleš Richtr (VPM), Ondřej Pospíšil (DKP)

UPOZORNĚNÍ
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Podložka je místy kamenitá. Jedincům s problémy s kotníky doporučujeme tejpování. Platí zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9 Pravidel OB).
V lese jsou na jednom místě včelí úly, v terénu bude označeno páskou.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku na shromaždišti.
Třiďte odpad – na shromaždišti budou žluté pytle na plasty a černé pytle na ostatní odpad.

UBYTOVÁNÍ
Pořadatel zajišťuje závodníkům, kteří si ho objednali, ubytování ve vlastním spacím pytli v budově Gymnázia v Hořovicích (oddíly JIL, SHK, STH, TJN) a ve sportovní hale v Hořovicích (všechny ostatní oddíly).
Ubytování ve sportovní hale
Hala bude v pátek otevřena pro příjezd od 20 do 23 hodin. V sobotu ráno je nutné halu vyklidit do 11 hodin, příjezd po závodě je možný od 17 hodin, hala se zavírá ve 23 hodin. V neděli je nutné halu vyklidit do 9 hodin.
Parkování před sportovní halou je velmi omezené, prosíme parkujte před mostem ve směru příjezdu ke sportovní hale. Prosíme ubytované o dodržování pořádku, nočního klidu a slušného chování! Počty ubytovaných závodníků budou u vstupu kontrolovány zástupcem pořadatele.
Kontaktní osoba je správce sportovní haly Zdeněk Bláha (312 242 271). V případě nouze volejte pořadatele na 604 188 855.
Ubytování v budově Gymnázia
Příjezd v sobotu po závodě je možný od 17 hodin, škola se zamyká! ve 23 hodin a odemyká v neděli ráno v 7 hodin.
Ubytování bude organizováno ve třídách. Prosíme ubytované, aby nijak nemanipulovali s interaktivními tabulemi, dodržovali pořádek a chovali se slušně.
Kontaktní osoba je Kateřina Nováková (603 798 880). V případě nouze volejte pořadatele na 604 188 855.

Podrobné informace k ubytování včetně plánků a doporučených restauračních zařízení v Hořovicích si můžete prohlédnout na internetových stránkách závodu v sekci “Ubytování – pokyny”.

STRAVOVÁNÍ
V centru závodů bude zajištěn stánkový prodej občerstvení. V sobotu bude k dispozici vepřový guláš (bezlepkový) a jahodové knedlíky (vegetariánské). V neděli kuřecí stehno (bezlepkové) a zeleninové rizoto (vegetariánské). Každý den bude také výběr ze dvou polévek.
Dále se můžete těšit na pořadatelský stánek s koláči a jinými dobrotami a Kafeterii.

FUNKCIONÁŘI

sobota (krátká trať) neděle (klasická trať)
ředitel Pavel Procházka Pavel Procházka
hlavní rozhodčí Ondřej Sysel, R1 Jan Procházka PGP8407, R1
stavitelé tratí Jan Flašar, R1 Tomáš Landovský, R2

PODĚKOVÁNÍ
Pořadatelé děkují městu Hostomice a společnosti Colloredo – Mansfeld za umožnění konání závodu. Dále děkují Agroně Rpety za poskytnutí prostoru pro centrum závodu, SDH Hostomice, městskému sportovnímu centru v Hořovicích a 2.ZŠ Hořovice.


Pokyny ke stažení naleznete zde.