Pokyny

Závody se konají pod záštitou starosty města Kašperské Hory pana Petra Málka
a starosty města Sušice pana Bc. Petra Mottla

závody Českého poháru, INOV-8 CUP žebříčku A, žebříčku B – Čechy
závody Českého poháru veteránů
závody Rankingu s koeficientem 1.06
veřejné závody

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Český svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Sportovní klub Praga a OOB TJ Kašperské hory

DATUM
16. – 17. května 2015

CENTRUM
Albrechtice, 5 km JV od Sušice, louka západně od obce,
GPS: 49.1998158N, 13.5590894E
v místě je dostatek prostoru pro postavení klubových stanů

PŘÍJEZD
Věnujte prosím pozornost plánkům v příloze, kde je zakresleno vše podstatné.

– autem: Velmi doporučujeme příjezd ve směru od Sušice. Ostatní příjezdové komunikace jsou poměrně klikaté a úzké. Příjezd bude značen od začátku Albrechtic. Ve směru od Sušice projedete celou obcí až na její konec a tam se dáte prudce doprava na zjednosměrněnou silničku, která se postupně změní ve zpevněnou cestu a ta vás dovede až na parkoviště. Platí přísný zákaz stání kdekoliv jinde v obci Albrechtice, než na určeném parkovišti, to se týká především odstavných ploch u penzionu Pod Sedlem a před Albrechtickým statkem! I pokud chcete závodníky na místě pouze vyložit, musíte dojet až na parkoviště a vyložit je tam. Příjezdová komunikace je zároveň koridorem pro případný příjezd vozidel RZS! Mimo to bude příjezdová komunikace po oba dny z části využívána závodníky k cestě na start, buďte k sobě ohleduplní a umožněte ostatním bezproblémový průchod/průjezd.

– autobusem: Příjezd autobusů povinně ve směru od Sušice! Příjezd bude značen od začátku Albrechtic. Pasažéry vyložíte na autobusové zastávce v Albrechticích (zhruba 300 m od začátku obce), kde vám pořadatel předá pokyny, kam odjet zaparkovat. Závodníci z autobusů pak budou pokračovat po značkách na shromaždiště (1000 m).

PARKOVÁNÍ
Na přilehlé louce za poplatek 50Kč/auto/víkend. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů.

DRUH ZÁVODU
sobota 16. května    krátká trať
neděle 17. května    klasická trať

PREZENTACE
v centru závodů
sobota 16.5.         10.00-11.30           
neděle 17.5.         7.00-8.00

VZDÁLENOSTI

parkoviště – centrum 100 – 300 m
centrum – modrý start sobota 1900 m, převýšení 85 m
centrum – červený start sobota 1400 m
centrum – modrý start neděle 1200 m
centrum – červený start neděle 1600 m
centrum – cíl 0 m
parkoviště – ubytování 8 – 9 km

 
STARTOVNÍ ČÍSLA
Závodníci kategorií D16A, D18A, D20A, D21E, H16A, H18A, H20A a H21E poběží se startovními čísly, která si vyzvednou samoobslužně na startu.

GPS
Vybraní závodníci kategorií D18A, D20A, H18A a H20A (v sobotu) a kategorií D21E a H21E (v neděli) běží s GPS jednotkami, které jim budou vydány pořadatelem na startu. Vybrané závodníky žádáme o dostavení se na start alespoň v desetiminutovém předstihu. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na webu závodu ve čtvrtek 14.5., dále bude vyvěšen na shromaždišti a na startu. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli.

START
sobota 16.5.        12.30, intervalový
neděle 17.5.        9.00, intervalový
Po oba dny jsou dva starty. Cesta na start bude značena fáborky odpovídající barvy v kombinaci s bílou. Barva popisů kontrol odpovídá barvě Vašeho startu!
Cesta na start bude značena fáborky odpovídající barvy v kombinaci s bílou. Barva popisů kontrol odpovídá barvě Vašeho startu!
Sobota:
Modrý start – DH16-DH60, T
Červený start – DH10L, DH10, DH12, DH14B, DH65B, DH70B, DH75B, H80B, HDR, P
Neděle:
Modrý start – DH16-DH55, T
Červený start – DH10L, DH10, DH12, DH14B, DH60B, DH65B, DH70B, DH75B, H80B, HDR, P
Všechny kategorie mají po oba dny stejnou barvu startu, výjimkou jsou kategorie DH60B, které mají v sobotu modrý a v neděli červený start!
Závodníci kategorií HDR a P mohou po oba dny startovat libovolně mezi startovním časem 0 a 120. Ve startovních listinách mají tyto kategorie uveden startovní čas 0. Na startu pro ně bude zřízen zvláštní koridor.
Kategorie DH10L bude značena červenobílými fábory (mlíkem).

TERÉN
sobota: Podhorský, velké relativní převýšení, smíšený les s dobrou průběžností, množství nejrůznějších skalek a srázů, minimální sezónní podrost, malá hustota cest.

neděle: Podhorský, velké převýšení, smíšený les s různou průběžností, místy podmáčený terén, minimální sezónní podrost, střední hustota cest.

MAPY
mapový klíč: ISOM 2000, stav duben 2015, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny, hlavní kartograf Roman Horký

sobota 16.5.:

 • 1:10 000, E=5m, rozměr A4, laserový tisk Žaket
 • neděle 17.5.:

 • 1:15 000 (pro kat. DH16-DH21), E=5 m, rozměr 297x370mm, ofsetový tisk Žaket
 • 1:10 000 (pro kat. HDR, DH10L, DH10, P), E=5 m, rozměr A4, laserový tisk Žaket
 • 1:10 000 (pro ostatní kategorie), E=5 m, rozměr A3, laserový tisk Žaket
 • Mapy se po oba dny odevzdávají v cíli, výdej map v neděli ve 12:30 v prostoru cíle.

  Zvláštní mapové značky:
  zelené kolečko: význačný strom
  zelený křížek: vývrat
  hnědý křížek: plošinka
  černý křížek: umělý objekt

  SYSTÉM RAŽENÍ
  Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním SI-čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo uvedené ve startovní listině a případnou změnu nahlásí neprodleně na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce zapůjčení čipu, obdrží čip při prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při vyčítání. Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky na cílové čáře, vyčítací jednotka bude umístěna bezprostředně za cílovým prostorem. V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly.

  POPISY KONTROL
  Ve formě piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů. Po oba dny určuje barva popisů barvu startu, na který jdete.

  OBČERSTVENÍ
  Po oba dny v cíli a při nedělním závodě na občerstvovacích stanicích zakreslených v mapě či popisech kelímkem. Na občerstvovacích stanicích v lese bude k dispozici pitná voda, v cíli voda a voda se šťávou.

  ZAKÁZANÉ PROSTORY
  Vyjma doby od vašeho startovního času startu do oražení cílové jednotky je celý prostor závodu zakázaným prostorem! Prostorem závodu je i veškerý les okolo cesty na start, v lese neopouštějte vyznačenou cestu na start (to je jediná povolená cesta, kudy se můžete pohybovat). Navštívit turisticky atraktivní lokality, které se nacházejí v prostoru závodu (rozhledna Sedlo, hrad Kašperk), je pro závodníky možné až v neděli od 13:00, v prostoru bude nicméně stále dobíhat závod, dbejte pravidel fair-play! Při nedodržení zákazu vstupu do závodního prostoru se vystavujete riziku diskvalifikace. Při pobytu v lese je nutné dodržovat lesní zákon – zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě osázených ploch, … Na loukách v okolí shromaždiště mohou být vyznačena i další místa se zákazem vstupu, respektujte toto značení.

  POVINNÉ ÚSEKY
  start – začátek orientace
  poslední kontrola – cíl
  budou značeny koridory případně fábory

  ČASOVÝ LIMIT
  sobota – 90 min, uzávěrka cíle 16:30
  neděle – 180 min, uzávěrka cíle 15:30

  PRVNÍ POMOC
  Základní ošetření a ošetření drobných poranění bude poskytnuto v cíli, případná další zdravotní péče v nemocnici v Sušici.

  WC
  Na shromaždišti budou k dispozici toaletní buňky a pisoáry TOITOI.
  Dále budou 2ks TOITOI k dispozici cestou na sobotní starty a nedělní červený start (vždy cca po 1 km cesty od shromaždiště). Dejte jim přednost před znečišťováním lesa!

  MYTÍ
  Na shromaždišti bude k dispozici cisterna s vodou a lavory.

  VÝSLEDKY
  Na shromaždišti bude k dispozici cisterna s vodou a lavory.
  Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné budou k dispozici na Internetu.
  Firma RACOM bude zajišťovat on-line přenos mezičasů z radiokontrol. Tyto mezičasy budou dostupné na internetové adrese http://splits.racom.eu a také na shromaždišti přes wifi připojení. AP má jméno „Racom-SPLITS“ a adresa serveru bude „192.168.141.195“.

  VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
  předpokládaný čas vyhlášení v sobotu od 16:15, v neděli od 14:30
  Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v kategoriích: DH16A, DH18A, DH20A, DH21E, DH14B, DH12 a DH10 a dále vítězové kategorií: DH16B, DH18B, DH20B, DH21A, DH21B, DH21C, DH35B, DH40B, DH45B, DH50B, DH55B, DH60B, DH65B, DH70B, DH75B a H80B. Vyhlášení proběhne v uvedeném pořadí kategorií. Závodníci kategorií DH10L a HDR obdrží po doběhu drobnou sladkou odměnu. Kategorie P a T se nevyhlašují. Vyhlášení závodníci budou odměněni cenami a diplomy.

  DĚTSKÝ KOUTEK
  V centru závodů.

  INFORMACE
  http://www.sk-praga.cz/zavody/sedlo2015/ – web závodů
  Tomáš Landovský, mobil 728 629 957, tomland@seznam.cz

  PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
  Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2015.

  PROTESTY
  Písemně s vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu:
  Ondřej Sysel, Letohradská 38, Praha 7, 170 00.

  JURY
  Janata Martin (DKP), Turczer Petr (KSU), Venhoda Milan (SJI)

  UPOZORNĚNÍ
  Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Závodí se v horském terénu, podložka je místy poměrně náročná, doporučujeme tejpování kotníků. Platí zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9 Pravidel OB).

  Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku na shromaždišti.

  UBYTOVÁNÍ
  Pořadatel zajišťuje závodníkům, kteří si ho objednali, nouzové ubytování v tělocvičnách a třídách ZŠ Lerchova v Sušici (49.2333344N, 13.5174592E, vstup do areálu z ulice Villaniho), v pátek bude otevřeno od 18.00 (prosíme oddíly, které v pátek přijedou, aby nám nahlásily čas příjezdu na tomland@seznam.cz), v sobotu bude otevřeno od 16.00, v neděli je nutno vyklidit do 10.00. Další informace obdrží ubytované oddíly na prezentaci.

  STRAVOVÁNÍ
  Na shromaždišti závodu bude zajištěn stánkový prodej občerstvení. Těšit se můžete, kromě klasického sortimentu, na stánek Sedlčanských sýráren, či oblíbenou Kafeterii.

  FUNKCIONÁŘI

  sobota (krátká) neděle (klasika)
  ředitel Tomáš Landovský Tomáš Landovský
  hlavní rozhodčí Ondřej Sysel, R1 Ondřej Sysel, R1
  stavitelé tratí Jan Procházka, R2 Jan Šedivý, R3

  PODĚKOVÁNÍ
  Pořadatelé děkují městu Kašperské hory, městu Sušice a Plzeňskému kraji za poskytnutou podporu. Dále děkujeme panu Tomáši Scheinostovi, majiteli zemědělské usedlosti v Albrechticích, za poskytnutí prostoru shromaždiště a parkoviště. Sušickým městským lesům, Kašperskohorským městským lesům a všem dalším vlastníkům lesa za umožnění uspořádání závodů. A nakonec SDH Sušice, Pekařství Karel Rendl v Sušici, ZŠ Lerchova v Sušici a Šumavskému statku Dlouhá Ves za další podporu.


  Pokyny ke stažení naleznete zde.

  V roce 2016 pro Vás připravujeme letní pětidenní závody
  „Česká Kanada 2016“. Více informací najdete na:

  http://www.sk-praga.cz/zavody/ck2016/